ĐIỀU KHOẢN/ĐIỀU KIỆN

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Chào mừng quý khách đến với trang web M∙A∙C Việt Nam ("Trang Web").

M∙A∙C Việt Nam Trực tuyến (“M∙A∙C Việt Nam Trực tuyến”) cung cấp các nội dung và dịch vụ được dành sẵn trên Trang Web cho quý khách còn tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây, Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi và các điều khoản, điều kiện và chính sách khác mà quý khách có thể thấy trong Trang Web của chúng tôi liên quan đến các chức năng, tính năng hoặc hoạt động xúc tiến nhất định cũng như dịch vụ khách hàng, toàn bộ các đối tượng nêu trên được xem là một phần và được bao hàm trong các điều khoản và điều kiện này (gọi chung là, "các Điều khoản và Điều kiện"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và thỏa thuận, mà không có bất kỳ hạn chế hoặc điều kiện nào, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

1. Thông tin cá nhân

Vui lòng xem xét Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân để quý khách có thể hiểu về các thực hành bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi..

2. Các sản phẩm và dịch vụ để sử dụng riêng

Các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang Web, và bất kỳ mẫu sản phẩm, dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách chỉ dành cho mục đích sử dụng riêng của quý khách. Quý khách không được bán hoặc bán lại bất kỳ mẫu nào mà quý khách nhận được từ chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, có hoặc không có thông báo, hủy hoặc giảm số lượng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho quý khách mà chúng tôi xét thấy, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, có thể dẫn đến vi phạm các Điều khoản và Điều kiện

3. Sự chính xác của thông tin

Chúng tôi cố gắng để có thể chính xác nhất trong mức có thể khi mô tả các sản phẩm trên Trang Web; tuy nhiên, trong chừng mực được cho phép theo pháp luật được áp dụng, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả sản phẩm, màu sắc, thông tin hoặc các nội dung khác được dành sẵn trên Trang Web đều chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

4. Sở hữu trí tuệ

Toàn bộ các thông tin và nội dung được dành sẵn trên Trang Web và giao diện của trang web - “hình ảnh và thiết kế”, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các nhãn hiệu, lô-gô, nhãn dịch vụ, đoạn văn bản, đồ họa, biểu tượng nút bấm, hình ảnh, đoạn âm thanh, biên soạn dữ liệu và phần mềm, và sự biên soạn và tổ chức của các đối tượng trên đây (gọi chung là, "Nội dung") đều là tài sản của M∙A∙C Việt Nam Trực tuyến, các công ty liên thuộc, đối tác hoặc bên cấp li xăng của chúng tôi, và được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và luật quốc tế, bao gồm cả các luật điều chỉnh quyền tác giả và nhãn hiệu.

Ngoại trừ như được quy định trong Mục 5 Li xăng Hạn chế kết nối, hoặc như được quy định theo pháp luật được áp dụng, Nội dung cũng như bất kỳ nào của Trang Web không thể được sử dụng, mô phỏng, sao chép, nhân bản, bán, bán lại, truy cập, chỉnh sửa hoặc khai thác theo cách khác, cho dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự chấp thuận trước một cách rõ ràng, bằng văn bản của chúng tôi.

5. Li xăng hạn chế

Chúng tôi cấp cho quý khách li xăng hạn chế, có thể hủy bỏ và không độc quyền để truy cập và sử dụng Trang Web cho mục đích cá nhân. Li xăng hạn chế này không bao gồm quyền: (a) tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để tạo khung cho Trang Web hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web; (b) phát hành lại, phân phối lại, truyền tải, bán, cấp li xăng hoặc tải xuống Trang Web hoặc bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội dung (trừ trường hợp sao lưu hoặc như cần thiết để xem Trang Web); (c) sử dụng theo bất kỳ cách thức nào Trang Web hoặc bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội dung mà không phải cho mục đích cá nhân; (d) điều chỉnh, dịch ngược hoặc tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh nào trên cơ sở Trang Web hoặc bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội dung; (e) thu thập các thông tin tài khoản cho lợi ích của chính quý khách hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) dùng bất kỳ thẻ miêu tả - meta tags hoặc bất kỳ nội dung ẩn - "hidden text" nào khác có sử dụng bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội dung; hoặc (g) sử dụng rô-bốt phần mềm, nhện-spider, bọ tìm kiếm-crawler, hoặc các công cụ thu thập và trích xuất thông tin tương tự, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà có thể gây ra gánh nặng hoặc dung lượng bất hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Quý khách phải giữ lại mà không được chỉnh sửa toàn bộ các thông báo về quyền sở hữu riêng trên Trang Web hoặc được hiển thị trên hoặc được bao hàm trên Trang Web.

Chúng tôi cũng cấp cho quý khách li xăng hạn chế, có thể hủy bỏ và không độc quyền để tạo ra kết nối đến trang chủ của Trang Web chỉ cho mục đích sử dụng riêng, phi thương mại. Trang web mà được kết nối tới Trang Web (i) có thể được kết nối nhưng không được sao chép bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội dung nào của chúng tôi; (ii) không được ngầm định rằng chúng tôi bảo đảm cho trang web nêu trên hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của trang web đó; (iii) không được tuyên bố sai về quan hệ của trang web đó với chúng tôi; (iv) không được bao gồm các nội dung có thể được xem là khó chịu, thô tục, mang tính công kích, gây tranh cãi, bất hợp pháp hoặc không thích hợp cho bất kỳ lứa tuổi nào; (v) không được mô tả về chúng tôi hoặc sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi theo cách sai trái, gây hiểu nhầm, xúc phạm đến uy tín, hoặc theo cách khác mang tính chất công kích hoặc đáng chê trách, hoặc gắn chúng tôi với bất cứ sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến không mong muốn nào; và (vi) không được kết nối tới bất kỳ trang nào của Trang Web ngoài trang chủ. Chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, yêu cầu quý khách gỡ bỏ bất kỳ kết nối nào tới Trang Web, và khi nhận được yêu cầu đó, quý khách phải ngay lập tức gỡ bỏ kết nối đó và chấm dứt bất kỳ kết nối nào trừ phi được chúng tôi cho phép riêng và rõ ràng bằng văn bản để phục hồi lại kết nối đó.

Bất kỳ việc sử dụng không được phép nào bởi quý khách đối với Trang Web hoặc bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội dung nào của chúng tôi tự động làm chấm dứt li xăng hạn chế được quy định trong Mục 5 kết nối mà không làm phương hại đến bất kỳ biện pháp chế tài nào khác theo quy định của pháp luật được áp dụng hoặc các Điều khoản và Điều kiện này.

6. Nghĩa vụ và trách nhiệm của quý khách

Trong quá trình tiếp cận hoặc sử dụng Trang Web, quý khách phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng tải trên Trang Web. Quý khách luôn luôn hành động theo quy định của pháp luật, phong tục và một cách trung thực. Quý khách không được thực hiện bất kỳ sự thay đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Trang Web hoặc bất kỳ Nội dung hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên Trang Web này và không được gây hại theo bất kỳ phương cách nào đến sự toàn vẹn hoặc hoạt động của Trang Web. Không làm hạn chế tính tổng quát của bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, nếu quý khách không thực hiện do sơ suất hoặc cố ý bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, quý khách phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các tổn thất và thiệt hại mà sự vi phạm này gây ra cho M∙A∙C Việt Nam Trực tuyến, các công ty liên thuộc, các đối tác hoặc các bên cấp li xăng của chúng tôi.

7. Kết nối bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các nội dung của bất kỳ trang ngoài trang web – off-website hoặc bất kỳ trang web nào khác được kết nối đến hoặc từ Trang Web. Các kết nối xuất hiện trên Trang Web chỉ cho mục đích tiện lợi mà không được bảo đảm bởi chúng tôi, các công ty liên thuộc hoặc đối tác của chúng tôi về các nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp được dẫn chiếu đến. Việc quý khách kết nối đến hoặc từ bất kỳ trang ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác hoàn toàn thuộc rủi ro của quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về việc kiểm tra hoặc đánh giá, và chúng tôi không bảo đảm về việc cung cấp các trang ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác được kết nối đến hoặc từ Trang Web, và chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về các hành động, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các trang và trang web đó, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản và điều kiện của các trang và trang web đó. Quý khách cần xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật thông tin cá nhân của tất cả các trang ngoài trang web và các trang web khác mà quý khách viếng thăm.

8. Tính năng, chức năng và sự kiện đặc biệt

Trang Web có thể cung cấp các chức năng, tính năng hoặc sự kiện đặc biệt nhất định (ví dụ như các cuộc thi, sweepstakes hoặc sự chào mời khác) mà có thể (a) được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng, các quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc thay thế cho các Điều khoản và Điều kiện này; và (b) được cung cấp bởi chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về các chức năng, tính năng hoặc sự kiện đặc biệt nêu trên và nếu quý khách lựa chọn sử dụng các chào mời này, quý khách thỏa thuận rằng việc quý khách sử dụng các chào mời đó sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc riêng biệt đó.

9. Đăng nộp

Chính sách của chúng tôi là từ chối các đề xuất và ý tưởng không được yêu cầu. Bất kể chính sách của chúng tôi liên quan đến các đề xuất và ý tưởng không được yêu cầu, bất kỳ thắc mắc, phản hồi, đề xuất, ý tưởng hoặc thông tin nào khác mà quý khách cung cấp cho chúng tôi (gọi chung là, các "Đăng nộp") sẽ được xem là không thuộc sở hữu riêng và không bảo mật. Còn tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi kết nối đến Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân, bằng cách truyền tải hoặc đăng tải bất kỳ Đăng nộp nào, quý khách thông qua đây cấp cho chúng tôi quyền sở hữu hoàn toàn đối với các Đăng nộp như thể chúng tôi đã tạo ra, phát triển và đăng tải các Đăng nộp đó cho mục đích của riêng chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sao chép, sử dụng, mô phỏng, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, phổ biến, cấp li xăng, phân phối, bán hoặc chuyển nhượng Đăng nộp theo bất kỳ cách thức nào mà chúng tôi xem là thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở sao chép toàn bộ hay một phần, tạo ra sản phẩm phái sinh từ, phân phối và trưng bày bất kỳ Đăng nộp nào thông qua bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào, cho dù đã được biết đến trong hiện tại hay được phát triển sau này, một cách riêng rẽ hoặc như một phần của các sản phẩm khác, hoặc sử dụng Đăng nộp trong hoặc liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Quý khách cũng xác nhận rằng Đăng nộp của quý khách không được trả lại và chúng tôi có thể sử dụng Đăng nộp của quý khách, và bất kỳ ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết nào được bao gồm trong Đăng nộp đó, mà không phải trả bất kỳ khoản tiền hoặc bất kỳ hình thức thanh toán nào khác, cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.


Nếu quý khách tạo ra Đăng nộp, quý khách tuyên bố và bảo đảm rằng quý khách sở hữu hoặc theo cách khác kiểm soát các quyền đối với Đăng nộp của mình. Quý khách tuyên bố và bảo đảm thêm rằng Đăng nộp đó không tạo thành hoặc không chứa các vi-rút phần mềm, chào mời thương mại, thư chuỗi, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức thư rác - "spam" nào. Quý khách không được sử dụng địa chỉ email giả, giả mạo bất kỳ người hoặc chủ thể nào hoặc theo cách khác làm cho chúng tôi hiểu nhầm về nguồn gốc của bất kỳ Đăng nộp nào. Quý khách thỏa thuận bồi hoàn cho chúng tôi về toàn bộ các yêu cầu, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ yêu cầu, khiếu nại nào về bất kỳ quyền đối với bất kỳ Đăng nộp nào hoặc bất kỳ thiệt hại phát sinh từ bất kỳ Đăng nộp nào.

10. Nội dung của người sử dụng

Khi quý khách truyền tải, tải lên, đăng tải, e-mail hoặc theo cách khác dành sẵn các dữ liệu, đoạn văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, bức ảnh, đồ họa, hình ảnh, vi-đê-ô, thông điệp hoặc bất kỳ vật phẩm nào khác ("Nội dung của Người sử dụng") trên Trang Web, quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Nội dung của Người sử dụng đó. Các Nội dung của Người sử dụng nêu trên cấu thành Đăng nộp theo Mục 9 kết nối. Điều này có nghĩa là tất cả các bên thứ ba, mà không phải là chúng tôi, chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ các Nội dung của Người sử dụng được các bên thứ ba đăng tải lên Trang Web. Quý khách thỏa thuận không tham gia hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác tham gia vào việc truyền tải, tải lên, đăng tải, e-mail hoặc theo cách khác làm cho Nội dung của Người sử dụng được dành sẵn trên Trang Web mà (a) bất hợp pháp, gây hại, mang tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai trái, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, mang tính chất bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc đáng chê trách về mặt đạo đức hoặc về mặt khác; (b) quý khách không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc quan hệ ủy thác nào; (c) mà quý khách biết là giả mạo, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm; (d) đổi lại quý khách đã được trả tiền hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác bởi bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (e) xâm phạm bất kỳ sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả hoặc bất kỳ quyền thuộc sở hữu riêng nào khác của bất kỳ bên nào. Ngoài ra, quý khách thỏa thuận không truyền tải, tải lên, đăng tải, e-mail, hoặc theo cách khác cung cấp bất kỳ vi-rút phần mềm, quảng cáo không được yêu cầu hoặc không được cho phép, các tài liệu chào mời hoặc quảng bá, bao gồm cả thư chuỗi, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào. Quý khách thỏa thuận thêm rằng quý khách sẽ không (i) mạo danh bất kỳ người hoặc chủ thể nào, hoặc giả mạo hoặc theo cách khác tuyên bố sai về quan hệ của quý khách với bất kỳ người hoặc chủ thể nào; (ii) "theo dõi - stalk" hoặc theo cách khác quấy rối bao gồm cả ủng hộ cho hành động quấy rối của người khác, lừa hoặc làm hại bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm cả làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào; (iii) làm giả tiêu đề hoặc theo cách khác thay đổi thông tin nhận dạng để che dấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào; (iv) một cách cố ý hoặc không cố ý vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào được áp dụng; hoặc (v) thu thập hoặc lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân về người sử dụng khác.

Chúng tôi không bảo đảm hoặc kiểm soát Nội dung của Người sử dụng được truyền tải hoặc đăng tải trên Trang Web và do đó, chúng tôi không bảo đảm về tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung của Người sử dụng. Quý khách hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Web, quý khách có thể tiếp cận với các Nội dung của Người sử dụng mà quý khách cảm thấy mang tính công kích, không đứng đắn hoặc đáng chê trách. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách thức nào về bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, bất kỳ lỗi hoặc sự bỏ sót nào trong bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào mà quý khách phải gánh chịu do việc sử dụng bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào được truyền tải, tải lên, đăng tải, e-mail hoặc theo cách khác được cung cấp thông qua Trang Web.
Quý khách xác nhận rằng chúng tôi có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) theo toàn quyền quyết định của chúng tôi từ chối đăng tải hoặc gỡ bỏ bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào và chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, tóm tắt hoặc xóa bỏ bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào. Không làm giới hạn tính tổng quát của quy định trên đây hoặc bất kỳ quy định nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội dung của Người sử dụng nào mà vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo cách khác đáng chê trách và chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt các tài khoản mà không cần thông báo trước đối với bất kỳ người sử dụng nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc xâm phạm quyền của những người khác.

11.  Khiếu nại về quyền tác giả

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác. Nếu quý khách tin rằng các nội dung có bản quyền tác giả đã bị sao chép theo bất kỳ cách thức nào cấu thành sự xâm phạm quyền tác giả, xin vui lòng gửi e-mail hoặc thông báo bằng văn bản cho Người đại diện được Chỉ định của chúng tôi để thông báo về hành vi xâm phạm và cung cấp các nội dung sau đây: (i) nêu rõ (các) đối tượng có bản quyền tác giả mà quý khách khiếu nại rằng đã bị xâm phạm và xác nhận rằng quý khách là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả; (ii) mô tả nội dung và quý khách khiếu nại là xâm phạm và vị trí của nội dung đó trên Trang Web; (iii) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý khách.

Người đại diện được Chỉ định của chúng tôi để nhận thông báo khiếu nại về xâm phạm quyền tác giả là ông Trần Mạnh Hùng Luật sư chủ Hợp danh, Baker & McKenzie LLP, Chi nhánh Hà Nội, Tầng 13, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điện thoại: +84 4 3825-1428 (Số máy lẻ: 9398) – Số trực tiếp: +84 4 3936-9398, Fax: +84 4 3825-1432, Email: tmh@bakermckenzie.com.

LƯU Ý: THÔNG TIN LIÊN LẠC TRÊN ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ CHO MỤC ĐÍCH THÔNG BÁO CHO M∙A∙C VIỆT NAM TRỰC TUYẾN VỀ NỘI DUNG CÓ QUYỀN TÁC GIẢ ĐÃ BỊ XÂM PHẠM. TOÀN BỘ CÁC YÊU CẦU KHÁC SẼ KHÔNG ĐƯỢC HỒI ĐÁP THÔNG QUA ĐỊA CHỈ TRÊN MÀ CẦN ĐƯỢC GỬI CHO BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI BẰNG EMAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ info.vn@maccosmetics.com.

12. Tuyên bố và bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm

TRANG WEB ĐƯỢC THỂ HIỆN "THEO HIỆN TRẠNG". CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC TRANG WEB, VÀ LOẠI TRỪ TOÀN BỘ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG, KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TRỪ TRƯỜNG HỢP CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM ĐÓ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.
QUÝ KHÁCH THỎA THUẬN RẰNG, TRONG CHỪNG MỰC ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ NÀO (CHO DÙ THEO HỢP ĐỒNG, THEO PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI (BAO GỒM CẢ LỖI CẨU THẢ) HAY THEO CÁCH KHÁC), TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VỀ BẤT KỲ (a) SỰ GIÁN ĐOẠN KINH DOANH; (b) TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB BỊ TRÌ HOÃN HOẶC GIÁN ĐOẠN; (c) KHÔNG CHUYỂN ĐƯỢC, CHUYỂN NHẦM ĐỊA CHỈ, PHÁ HỦY, LÀM HƯ HẠI HOẶC THAY ĐỔI DỮ LIỆU; (d) TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC XỬ LÝ HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC KẾT NỐI NGOÀI TRANG WEB TRÊN TRANG WEB; (e) VI-RÚT MÁY TÍNH, LỖI HỆ THỐNG HOẶC SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM CẢ TRONG KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB BÊN THỨ BA (f) BẤT KỲ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG NỘI DUNG HOẶC (g) BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO NGOÀI KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI.
NGOÀI RA, TRONG MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN HOẶC LÀ HỆ QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN) LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB BẤT KỂ HÌNH THỨC CỦA HÀNH ĐỘNG CHO DÙ THEO HỢP ĐỒNG, PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI (BAO GỒM CẢ LỖI CẨU THẢ) HOẶC THEO CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ VÀ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO TỔNG CỘNG MỨC TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (100 USD) HOẶC MỨC TƯƠNG ĐƯƠNG BẰNG NỘI TỆ NHƯ ĐƯỢC ÁP DỤNG.
QUÝ KHÁCH THỎA THUẬN RẰNG BẤT KỲ YÊU CẦU, KHIẾU NẠI HOẶC KHIẾU KIỆN NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KHÔNG THỂ ĐƯỢC QUÝ KHÁCH ĐƯA RA QUÁ MỘT (1) NĂM SAU KHI PHÁT SINH NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU, KHIẾU NẠI HOẶC KHIẾU KIỆN ĐÓ.

13. Bồi hoàn

Quý khách thỏa thuận bảo vệ, bồi hoàn và giữ cho chúng tôi vô hại đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí hợp lý cho luật sư, phát sinh từ bất kỳ yêu cầu, khiếu nại hoặc khiếu kiện nào của bên thứ ba phát sinh từ việc quý khách sử dụng Trang Web hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Quý khách cũng thỏa thuận bồi hoàn cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí hợp lý cho luật sư, phát sinh từ việc quý khách sử dụng rô-bốt, nhện, bọ hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác mà quý khách thực hiện mà gây ra gánh nặng hoặc dung lượng không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

14. Tranh chấp

Liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào về Trang Web, toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và hành động được dự kiến theo các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Trong chừng mực đầy đủ nhất được cho phép theo pháp luật được áp dụng, bất kỳ tranh chấp nào liên quan theo bất kỳ cách thức nào đến việc quý khách viếng thăm Trang Web sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam, trừ trường hợp quý khách theo bất kỳ cách thức nào đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của các công ty liên thuộc, đối tác hoặc bên cấp li xăng của chúng tôi hoặc theo cách khác có nguyên nhân khiếu hiện theo luật công bằng, chúng tôi có thể xin áp dụng biện pháp tạm thời hoặc biện pháp giảm nhẹ thích hợp khác tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền tài phán nào và quý khách chấp thuận tuân thủ quyền tài phán và địa điểm của các tòa án đó cho các mục đích nêu trên.

15. CĐồng ý nhận thông báo bằng phương tiện điện từ bằng cách đăng tải lên Trang Web và thông qua email

Quý khách đồng ý nhận từ chúng tôi bất kỳ thỏa thuận, thông báo, thư tiết lộ và các thư từ liên lạc khác (gọi chung là, “các Thông báo”) mà các Điều khoản và Điều kiện này dẫn chiếu đến bằng phương tiện điện tử bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bằng e-mail hoặc bằng cách đăng tải thông báo trên Trang Web này. Quý khách đồng ý rằng toàn bộ các Thông báo mà chúng tôi cung cấp cho quý khách bằng phương tiện điện tử đáp ứng bất kỳ quy định pháp luật nào như thể các thư từ liên lạc đó được lập bằng văn bản. Để rút lại sự đồng ý của quý khách với việc nhận Thông báo bằng phương tiện điện tử, quý khách phải thông báo cho chúng tôi về việc quý khách rút lại sự đồng ý đó bằng cách email cho chúng tôi đến địa chỉ info.vn@maccosmetics.com và ngừng sử dụng Trang Web này. Trong trường hợp đó toàn bộ các quyền được cấp cho quý khách theo các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở li xăng hạn chế được quy định trong Mục 5 kết nối của văn bản này, sẽ tự động chấm dứt. Đáng tiếc rằng chúng tôi không thể cung cấp các lợi ích của Trang Web này cho bất kỳ người sử dụng nào không đồng ý nhận Thông báo bằng phương tiện điện tử.
Xin lưu ý rằng sự đồng ý nhận Thông báo này hoàn toàn tách biệt với bất kỳ sự chọn lựa nào mà quý khách có thể đưa ra liên quan đến việc nhận các thông tin tiếp thị. Lựa chọn của quý khách liên quan đến việc nhận các thông tin tiếp thị được quy định trong Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân của chúng tôi..

16. Quy định chung

Quý khách xác nhận và thỏa thuận rằng các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành thỏa thuận đầy đủ và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc quý khách sử dụng Trang Web, và thay thế và điều chỉnh toàn bộ các đề xuất, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc nào khác trước kia.

Chúng tôi bảo lưu quyền theo toàn quyền quyết định của chúng tôi được thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng tải các thay đổi trên Trang Web và gửi thông báo về sự thay đổi đó. Bất kỳ sự thay đổi nào có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải lên Trang Web và đưa ra thông báo về sự thay đổi đó. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Trang Web sau đó cấu thành sự chấp thuận của quý khách đối với các Điều khoản và Điều kiện được thay đổi đó. Chúng tôi có thể, có thông báo hoặc không thông báo trước, chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Quý khách phải chấp hành ngay bất kỳ sự chấm dứt nào hoặc bất kỳ thông báo nào khác, bao gồm cả, như được áp dụng, ngừng toàn bộ việc sử dụng Trang Web.

Không có nội dung nào được bao hàm trong các Điều khoản và Điều kiện này được giải thích là tạo ra bất kỳ quan hệ lý, hợp danh hoặc bất kỳ hình thức liên doanh nào khác giữa chúng ta. Việc chúng tôi không yêu cầu quý khách thực hiện bất kỳ quy định nào của văn bản này không ảnh hưởng đến quyền đầy đủ của chúng tôi được yêu cầu việc thực hiện đó vào bất kỳ thời điểm nào sau đó, và bất kỳ sự từ bỏ nào của chúng tôi đối với sự vi phạm bất kỳ quy định nào của văn bản này đều không được xem như hoặc không tương đương với sự từ bỏ quy định đó. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này không thể thực thi được hoặc vô hiệu theo bất kỳ pháp luật được áp dụng nào hoặc được tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thực thi được bởi bất kỳ quyết định của trọng tài hoặc phán quyết của tòa án được áp dụng nào, thì sự vô hiệu hoặc không thi hành được đó không làm cho toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành được mà các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh, trong chừng mực có thể, bởi chủ thể điều chỉnh để phản ánh đầy đủ nhất ý định ban đầu của các bên như được phản ánh trong quy định ban đầu.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng email cho chúng tôi theo địa chỉ info.vn@maccosmetics.com.

Bản quyền tác giả © Make-Up Art Cosmetics Inc. Bảo lưu mọi quyền trên toàn thế giới.