Lip Pencil

KẾT CẤU KEM, CHUYÊN NGHIỆP, NGHỆ THUẬT

$16.00
41
1.45 g / 0.05 US oz
$16.00
41

CHÌ MÔI

PRO LONGWEAR LIP PENCIL ,8 giờ sử dụng, giàu màu sắc, chống dịch chuyển

$20.00
16
1.2 g / 0.04 US oz
$20.00
16

Cremestick Liner

Lightweight, Creamy Texture, Retractable

$16.00
5
0.25 g / 0.009 US oz
$16.00
5